facebook intragram

為讓車主更輕鬆更彈性處理其舊座駕, 閣下可以用寄賣或者回收形式將車給我們處理.


寄賣服務:

我們利用人汽集團銷售點,人汽茗車會, 網上平台, 汽車雜誌 增加座駕既曝光率, 從而用最短既時間最合理既價錢將汽車賣出.

如有需要, 我們既汽車護理團隊 ,可為客人的座駕由內至外徹底深層清潔, 提高座駕吸引力.
而我們既維修團隊, 亦可以為其座駕既提供協助, 務求另其座駕以最好既狀態示人.
另外, 我們可以代約汽車驗車公司, 無論是賣家還是準買家, 我們會提供合適地方給他們檢驗.

服務收費:

*另外, 我們會以每月形式收取會埸費用, 而費用為2500港元

 

收購服務:

我們會為閣下既愛駒,提供專業既價值評估. 以合理既價錢回收閣下之座駕